O Nas | Bewi // Inteligentny Dom // Okna, Rolety, Drzwi, Bramy | Producent Stolarki PCV i AL

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zw. dalej RODO), Producent Stolarki i PCV i AL „BEWI” Bernard Wójcik przedstawia poniżej informację, stanowiącą realizację obowiązku zawartego w art. 13 RODO.
1. Administratorem danych osobowych jest Producent Stolarki i PCV i AL „BEWI” Bernard Wójcik, NIP: 7540013174, 46 – 060 Źlinice ul. Krapkowicka 16.
2. Zadania z zakresu ochrony danych osobowych realizuje Inspektor Ochrony Danych Osobowych – dane IODO.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podanie wymaganych przez Administratora danych osobowych jest warunkiem niezbędnych do wykonania umów lub świadczenia usług. W przypadku niepodania danych osobowych wykonanie umów lub świadczenie usług może nie być możliwe do zrealizowania.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celach:
a) marketingowych – przedstawiania ofert na towary i usługi
b) wykonania umów – świadczenie usług w zakresie sprzedaży towarów i usług, zawarcia i realizacji umów oraz zamówień, dochodzenia ewentualnych roszczeń,
c) działań reklamacyjnych – potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi.
5. Zgodnie z postanowieniami RODO dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom przetwarzającym, w związku z realizacją celów określony w pkt. 4, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
6. Upoważnionymi do przetwarzania danych osobowych są pracownicy Administratora, zleceniobiorcy świadczący na rzecz Administratora usługi zarządcze, marketingowe, prawne, informatyczne, podmioty współpracujące oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
7. Osoba, której dane osobowe są przez Administratora przetwarzane mają prawo do:
a) dostępu do przetwarzanych danych osobowych, sprostowania podanych danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych;
b) cofnięcia zgody (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
– chyba że przetwarzanie danych osobowych objętych żądaniem jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w innych wypadkach przewidzianych prawem.
8. Administrator przechowuje przetwarzane dane osobowe do czasu wykonania umów, zakończenia świadczonych usług oraz przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
9. Przechowywane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzecich lub organizacji międzynarodowych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej lub wynika to z treści umowy.